Sunday, September 6, 2009

SPAM

Kellele: slodi@hot.ee (?)(ahjaa, see on ju mu e-maili alter ego, slodi...)
Kellelt: Deena Larkin

Teema: Buy ,viaaaaaaaagrr.rrrraaaaa,aa and start- your' newha,ppier life in- year 2009!

No comments:

Post a Comment